REALIZACJA

STAN REALIZACJI PROJEKTU „DZISIAJ PRACUJEMY NA LEPSZE JUTRO”

W okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 października 2012 r.

 

I. Doposażenie bazy dydaktycznej obu szkół podstawowych funkcjonujących w Szklarskiej Porębie:

W miesiącu sierpniu zostały zakupione: pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysekcją, dla dzieci z zaburzeniami w kierunku nauki matematyki, dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz zajęć rozwijających zainteresowania dzieci uzdolnionych w kierunku nauk matematycznych. Ponadto zakupiono laptopy oraz materiały biurowe, które zostaną wykorzystane w dalszej realizacji projektu. Zakupy zostały dokonane zgodnie z procedurą zamówień publicznych. Zadanie nie zostało w całość zrealizowane z względu na brak w magazynie dostawcy trzech pomocy dydaktycznych. Wszystkie pomoce dydaktyczne, materiały biurowe oraz laptopy przekazano do szkół podstawowych za pomocą protokołu zdawczo – odbiorczego. Wszystkie zakupione pomoce dydaktyczne, laptopy oraz materiały biurowe zostały opatrzone logo projektu.

II. Zajęcia dodatkowe dla uczniów ze zdiagnozowanymi problemami realizowane w obu szkołach podstawowych funkcjonujących w Szklarskiej Porębie:

W miesiącu sierpniu został ogłoszony konkurs ofert na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu „Dzisiaj pracujemy na lepsze jutro” realizowanego w Szklarskiej Porębie. W wyniku rozstrzygnięcia ww. konkursu wyłoniono 8 osób z odpowiednimi kwalifikacjami, z którymi zostały podpisane umowy zlecenia na prowadzenie zajęć. Do dnia 31 października 2012 r. w szkołach przeprowadzono łącznie 103 godziny zajęć lekcyjnych. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych dysleksją: Szkoła Podstawowa nr 1 – jedna grupa zajęciowa (3 chłopców, 1 dziewczynka) – ilość godzin: 5; Szkoła Podstawowa  nr 5  2 grupy zajęciowe po 7 uczniów (10 chłopców, 4 dziewczynki) – ilość godzin 8 (po 4 h w każdej grupie). Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci z zaburzeniami w kierunku matematyki – zajęcia wyłącznie w Szkole Podstawowej nr 1  - jedna grupa zajęciowa (2 chłopców i 2 dziewczynki) – liczba zrealizowanych godzin 2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – Szkoła Podstawowa nr 1 – 2 grupy zajęciowe(I grupa – 2 chłopców i 1 dziewczynka; II grupa – 3 chłopców) – liczba zrealizowanych godzin 12 (po 6 h w każdej grupie zajęciowej); Szkoła Podstawowa nr 5 – 3 grupy zajęciowe (I grupa – 2 chłopców, 1 dziewczynka; II grupa – 2 chłopców, 2 dziewczynki; III grupa – 3 chłopców, 1 dziewczynka) – liczba zrealizowanych godzin 36 (po 12 h w każdej grupie). Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji społecznej – Szkoła Podstawowa nr 5 – 4 grupy zajęciowe (I grupa – 1 chłopiec, 3 dziewczynki; II grupa – 3 chłopców, 1 dziewczynka; III grupa- 4 chłopców; IV grupa – 5 chłopców) – liczba zrealizowanych godzin 40 godzin (po 10 godzin w każdej grupie). W czasie realizacji projektu w zajęciach dodatkowych dla uczniów ze zdiagnozowanymi problemami bierze udział 56 uczniów, w tym 39 chłopców i  17 dziewczynek. Ewaluacja i analiza postępów uczniów biorących udział w zajęciach dydaktycznych zostanie przeprowadzone po II kwartale realizacji projektu tj. po 50% zaplanowanych godzin zajęć.   

III. Zadanie dodatkowe dla uczniów uzdolnionych w Szkole Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie:

W miesiącu sierpniu został ogłoszony konkurs ofert na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu „Dzisiaj pracujemy na lepsze jutro” realizowanego w Szklarskiej Porębie. W wyniku rozstrzygnięcia ww. konkursu wyłoniono 1 osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, do prowadzenia zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych w kierunkach nauk matematycznych. Z osobą tą podpisana została umowa zlecenie. Do dnia 31 października 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 1 przeprowadzono łącznie 5 godzin zajęć dydaktycznych. W zajęciach udział wzięło 8 uczniów, w tym: 5 dziewczynek i 3 chłopców. W trakcie realizacji projektu w zajęciach dodatkowych dla uczniów uzdolnionych bierze udział 8 uczniów uzdolnionych – 3 chłopców i 5 dziewczynek. Ewaluacja i analiza postępów uczniów biorących udział w zajęciach dydaktycznych zostanie przeprowadzone po II kwartale realizacji projektu tj. po 50% zaplanowanych godzin zajęć. W ramach ewidencjonowania efektów pracy każdy uczeń ma założoną teczkę. Gdzie gromadzone są materiały (zapiski, karty pracy) z sprawdzonych zajęć. W trakcie prowadzenia zajęć wykorzystano następujące metody pracy – rozwiązywanie zadań, ćwiczenia, gry i zabawy przy jednoczesnym wykorzystaniu zakupionych pomocy dydaktycznych laptopów i materiałów biurowych oraz przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia materiałów.

Realizacja projektu jest zgodna z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL. Powołany został Zespół Projektowy ds. wdrożenia i realizacji projektu, z wyznaczeniem Koordynatora, asystenta Koordynatora ds. finansowo – księgowych oraz asystenta Koordynatora ds. administracyjnej. Osoby te zatrudnione są w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie i zadania związane z zarządzaniem projektem wykonują w ramach swoich obowiązków. Ponadto w szkołach powołano Szkolnych Koordynatorów Projektu w osobach dyrektorów. Do ich zadań należy nadzór nad realizacją projektu w placówce. Do prowadzenia zajęć dodatkowych zatrudniani zostali na podstawie umowy zlecenia nauczyciele, wyłonieni zgodnie z zasadą konkurencyjnością określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL. Przeprowadzone zostało szkolenie wewnętrzne na temat możliwości i sposobów zastosowania zasady równości płci w zależności od zdiagnozowanych potrzeb w odniesieniu do problematyki projektu  i jego grupy docelowej.   

kapital Dolny Slask   UE

„Człowiek – najlepsza inwestycja"
Projekt „Dzisiaj pracujemy na lepsze jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego