Źródła finansowania:
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest wsparcie w okresie od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki oraz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Wlastimila Hofmana funkcjonujących w Gminie Miejskiej Szklarska Poręba, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:
Od 1 sierpnia 2012 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „ Dzisiaj pracujemy na lepsze jutro" - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 5 w Szklarskiej Porębie finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.2.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wartość projektu wynosi 65 710,00 zł i jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2012/2013 w dwóch szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Szklarskiej Poręby. W Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w klasach I –III kształci się 37 uczniów i 42 uczennic – łącznie 79 dzieci. W Szkole Podstawowej nr im Wlastimila Hofmana w klasach I –III kształci się 29 uczniów i 27 uczennic – łącznie 56 dzieci. Przed przystąpieniem do projektu w obu szkołach wprowadzone zostały standardy I, II i III określone w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Kapitał Ludzki. W obu szkołach działa powołany zespół nauczycieli, który odpowiedzialny jest za opracowanie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I –III w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym oraz za opracowanie programu nauczania dostosowanego do potrzeb uczniów, uwzględniając indywidualizację pracy z dzieckiem. Ponadto zespół odpowiedzialny jest za monitorowanie realizacji programu i ocenę skuteczności podejmowanych oddziaływań (STANDARD I). W ramach STANDARDU II w obu szkołach w ramach obowiązkowych zajęć realizowany jest dostosowany do potrzeb uczniów program nauczania, uwzględniający działania mające na celu indywidualizację nauczania i wychowania uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym. Aby zrealizować założone powyżej cele w obu szkołach nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zawodowe w zależności od potrzeb wynikających z przeprowadzonego w szkole wstępnego rozpoznania i zaplanowanych do realizacji zajęć wspierających uczniów (STANDARD III).

W toku realizacji poszczególnych STANDARDÓW oraz w wyniku przeprowadzonych w szkole badań, analiz i wywiadów zdiagnozowane zostały następujące problemy:

W Szkole Podstawowej nr 1 im Tadeusza Kościuszki do klas I - III uczęszcza 22 dzieci (13 chłopców i 9 dziewczynek) z zaburzeniami umiejętności szkolnych, co stanowi 27,8% ogółu uczniów klas I – III. Główne zaburzenia w powyższym zakresie dotyczą:

 • 4 dzieci (3 chłopców i 1 dziewczynki) ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu;
 • 4 dzieci (2 chłopców i 2 dziewczynek) ze stwierdzonymi zaburzeniami umiejętności we zakresie edukacji matematycznej;
 • 6 dzieci (5 chłopców i 1 dziewczynki) ze stwierdzonymi problemami logopedycznymi.

Przeprowadzone diagnozy pozwoliły również wytypować dzieci szczególnie uzdolnione. W przypadku 8 dzieci (3 chłopców i 5 dziewczynek) konieczne jest rozwijanie zdolności i zainteresowań w kierunku edukacji matematycznej.

W Szkole Podstawowej nr 5 im Wlastimila Hofmana w klasach I-III uczy się 42 uczniów (13 dziewczynek i 29 chłopców) z problemami logopedycznymi oraz wymagających wsparcia psychologicznego ze względu na nieprzystosowanie społeczne i wychowywanie się w tzw. rodzinach problemowych, co stanowi aż 75% ogółu uczniów klas I –III. Podział dzieci pod względem zaburzeń przedstawia się następująco:

 • 14 dzieci (10 chłopców i 4 dziewczynek) ze stwierdzonymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • 11 dzieci (6 chłopców i 5 dziewczynek) ze stwierdzonymi problemami logopedycznymi,
 • 17 dzieci (13 chłopców i 4 dziewczynek) ze stwierdzonymi zaburzeniami w komunikacji społecznej.

Opisane wyżej trudności stanowią istotną barierę w dalszym rozwoju dzieci i osiągnięciu przez nie sukcesów szkolnych. Eliminacja zidentyfikowanych przez zespół nauczycieli barier w dostępie do edukacji na pierwszym etapie jest niezwykle istotna z punktu poprawy jakości pracy obu szkół a co za tym idzie wzrost efektów kształcenia. Dzieci z powyższymi problemami potrzebują indywidualnego podejścia, stąd potrzeba zapewnienia mechanizmów, które pozwolą zindywidualizować proces nauczania w szkole. W kontekście wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic niezwykle ważne jest również przekazywanie niestereotypowej wiedzy i szerokiego, niezależnego od płci, spektrum możliwości wyborów życiowych, a także uczenia szacunku do odmienności i różnic. Wczesna edukacja w tym zakresie pozwoli na wyeliminowanie w przyszłości stereotypowego myślenia w podejścia do wyboru drogi życiowej. Projekt będzie miła również wpływ na podmioty inne niż grupa docelowa. Jego realizacja przełoży się bowiem na zwiększenie u rodziców oraz nauczycieli świadomości z korzyści, jakie wynikają z pogłębiania procesu indywidualizacji nauczania i wychowania. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I –III w szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 5 w Szklarskiej Porębie. Główny cel i cele szczegółowe będą realizowane na następujących zajęciach:

 • dydaktyczno – wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, w wymiarze:
  w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szklarskiej Porębie – 30 h w ciągu roku szkolnego,
  w Szkole Podstawowej nr 5 im. Wlastimila Hofmana w Szklarskiej Porębie – 66 h w ciągu roku szkolnego.
 • dydaktyczno – wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami w kierunku nauki matematyki, w wymiarze:
  w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szklarskiej Porębie – 30 h w ciągu roku szkolnego
 • logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, w wymiarze:
  w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szklarskiej Porębie – 60 h w ciągu roku szkolnego,
  w Szkole Podstawowej nr 5 im. Wlastimila Hofmana w Szklarskiej Porębie – 180 h w ciągu roku szkolnego.
 • socjoterapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji społecznej, w wymiarze:
  w Szkole Podstawowej nr 5 im. Wlastimila Hofmana w Szklarskiej Porębie – 240 h w ciągu roku szkolnego.
 • dodatkowych rozwijających zainteresowania dla dzieci uzdolnionych w kierunku matematyki, w wymiarze:
  w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szklarskiej Porębie – 30 h w ciągu roku szkolnego.

Zajęcia realizowane będą w roku szkolnym 2012/2013.

Cele projektu wpisują się w założenia Strategii Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008 – 2015. Zgodne są również z celami określonymi w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, w szczególności z celami określonymi dla działania 9.1. POKL, tzn. „tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielanie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym, utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych". Ponadto projekt zgodny jest z Planem Działania na rok 2011 POKL w zakresie kontynuacji realizacji projektów systemowych. Projekt realizuje działania w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe Zycie (2006/962/WE). Projekt realizuje również cel 2 NSRO – Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej oraz Wytyczną 1.3.3. SWW Zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i poprawę kwalifikacji.

Zarządzenie Nr 0050.443A.2012 w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie „Dzisiaj pracujemy na lepsze jutro” Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III  w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szklarskiej Porębie oraz w  Szkole Podstawowej nr 5 im. Wlastimila Hofmana w Szklarskiej Porębie. do pobrania tutaj

kapital Dolny Slask   UE

„Człowiek – najlepsza inwestycja"
Projekt „Dzisiaj pracujemy na lepsze jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego