AKTUALNOŚCI

WSZCZĘTO POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY LAPTOPÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM


Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szklarskiej Porębie.
   
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu systemowego pn. „Dzisiaj pracujemy na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” oraz budżetu państwa. Numer projektu WND-POKL.09.01.02-02-168/11.

Zobacz szczegóły dotyczące zamówienia ... tutaj

kapital Dolny Slask   UE

„Człowiek – najlepsza inwestycja"
Projekt „Dzisiaj pracujemy na lepsze jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego