AKTUALNOŚCI

WSZCZĘTO POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIA OFERTOWE DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH


Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów biurowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego na potrzeby realizacji projektu.
 
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu systemowego pn. „Dzisiaj pracujemy na lepsze jutro” , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” oraz budżetu państwa. Numer projektu WND-POKL.09.01.02-02-168/11.

Zobacz szczegóły dotyczące zamówienia ... tutaj

WSZCZĘTO POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY POMOCY DYDAKTYCZNYCH


Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów dydaktycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, na potrzeby realizacji projektu.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu systemowego pn. „Dzisiaj pracujemy na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” oraz budżetu państwa. Numer projektu WND-POKL.09.01.02-02-168/11.


Zobacz szczegóły dotyczące zamówienia ... tutaj

WSZCZĘTO POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie nauczycieli do prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją, zajęć dla dzieci z zaburzeniami w kierunku nauki matematyki, zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji społecznej oraz zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych kierunku nauk matematycznych.
    
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu systemowego pn. „Dzisiaj pracujemy na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” oraz budżetu państwa. Numer projektu WND-POKL.09.01.02-02-168/11.

Zobacz szczegóły dotyczące zamówienia ... tutaj

WSZCZĘTO POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY LAPTOPÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM


Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szklarskiej Porębie.
   
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu systemowego pn. „Dzisiaj pracujemy na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” oraz budżetu państwa. Numer projektu WND-POKL.09.01.02-02-168/11.

Zobacz szczegóły dotyczące zamówienia ... tutaj

kapital Dolny Slask   UE

„Człowiek – najlepsza inwestycja"
Projekt „Dzisiaj pracujemy na lepsze jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego